मिति २०७७/०२/१३ देखि यस अस्पतालको Website मा प्राविधिक समस्या आएकोले दैनिक रुप मा Website मार्फत जारी गरिरहेको COVID-19 सम्बन्धि बिज्ञप्ति Upload नभएकोले अस्पताल को अधिकारिक Facebook Page मार्फत बिज्ञप्ति जारी गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सबै को लागि जानकारी को लागि अनुरोध छ

मिति २०७७/०२/१३ देखि यस अस्पतालको Website मा प्राविधिक समस्या आएकोले दैनिक रुप मा Website मार्फत जारी गरिरहेको  COVID-19 सम्बन्धि बिज्ञप्ति Upload नभएकोले  अस्पताल को अधिकारिक Facebook Page मार्फत बिज्ञप्ति जारी गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सबै को लागि जानकारी को लागि अनुरोध छ
May 28, 2020

मिति २०७७/०२/१३ देखि यस अस्पतालको Website मा प्राविधिक समस्या आएकोले दैनिक रुप मा Website मार्फत जारी गरिरहेको COVID-19 सम्बन्धि बिज्ञप्ति Upload नभएकोले अस्पताल को अधिकारिक Facebook Page मार्फत बिज्ञप्ति जारी गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सबै को लागि जानकारी को लागि अनुरोध छ