मिति २०७७/०२/१२ प्रकासित सूचना को बि.ओ.क्यु मा Specification,छुट/सच्याउन पर्ने भएकोले तल Upload गरेको file हेरेर सो अनुसार गर्नुहुन अनुरोध छ

मिति २०७७/०२/१२ प्रकासित सूचना को बि.ओ.क्यु मा  Specification,छुट/सच्याउन    पर्ने भएकोले तल Upload गरेको file हेरेर सो अनुसार गर्नुहुन अनुरोध छ
May 29, 2020

मिति २०७७/०२/१२ प्रकासित सूचना को बि.ओ.क्यु मा Specification,छुट/सच्याउन पर्ने भएकोले तल Upload गरेको file हेरेर सो अनुसार गर्नुहुन अनुरोध छ

Download Specification,छुटसच्याउन    पर्ने.pdf

Recent Posts